About BIZGenes

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ Business Alignment Public Company Limited (BIZ) เริ่มก่อตั้งในปี 2543 ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศดีขึ้น เราได้ดำเนินธุรกิจหลักโดยเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือรังสีรักษาจากหลายประเทศทั่วโลก และด้วยประสบการณ์กว่า 15 ปี ปัจจุบันเราจึงเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้นำทางด้านเครื่องมือแพทย์รังสีรักษาเพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์อื่น ๆ ทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ หน่วยงานราชการ และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วประเทศเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนและสานต่อปณิธานเรื่องการดูแลรักษารวมถึงการป้องกันโรคมะเร็ง บริษัทฯ ได้พัฒนาการตรวจทางพันธุกรรมในนาม BizGenes ขึ้น เพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง โดยได้ร่วมมือกับบริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด และห้องปฏิบัติการคลินิกเทคนิคการแพทย์วิประกษิต ที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจพันธุกรรมทั้งในระดับยีน และดีเอ็นเอ และได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการโดยสภาเทคนิคการแพทย์  Laboratory Accreditation (LA) และจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการณ์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ISO 15189-2012 และ 15190-2003

ไม่ใช่แต่การมุ่งเน้นเพื่อให้การรักษาโรคมะเร็ง เรายังให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรองและป้องกัน ทั้งนี้เพื่อคงไว้ซึ่งวิสัยทัศน์ของการที่จะเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายรวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์ และสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะเน้นในด้านการรักษาและป้องกันโรคมะเร็ง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

โรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำที่สามารถเข้ารับบริการชุดตรวจทางพันธุกรรมเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็งของ BIZGenes

● สถาบันโรคผิวหนัง
● โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท
● โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์
● โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี
● โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน
● โรงพยาบาลพญาไท 1
● โรงพยาบาลพญาไท 2
● โรงพยาบาลกรุงเทพ
● โรงพยาบาลวัฒโนสถ
● โรงพยาบาลปิยะเวท
● โรงพยาบาลจุฬารัตน์9
● โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สหวิทยาการมะลิ
● ไอดีไลฟ์ คลินิก
● ยศการคลินิก

ข้อมูลเพิ่มเติม:

การตรวจทางพันธุกรรมเพื่อคัดกรองโรคมะเร็ง (BIZGenes Booklet) > Download