About BIZGenes

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
(Business Alignment PCL) (“บริษัท” หรือ “BIZ”)

เริ่มก่อตั้งในปี 2543 ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศดีขึ้น เราได้ดำเนินธุรกิจหลักโดยเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือรังสีรักษาจากบริษัทชั้นนำระดับโลก และด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ปัจจุบันเราจึงเป็นที่รู้จักดีในฐานะผู้นำทางด้านเครื่องมือแพทย์รังสีรักษาเพื่อดูแลบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆ ทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขต่างๆ หน่วยงานราชการ และโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและสานต่อปณิธานเรื่องการป้องกันและรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยในปี 2018 บริษัทฯ ได้ขยายส่วนงานด้านการตรวจพันธุกรรมในนาม BIZGenes ขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องของการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง รวมถึงการตรวจทางพันธุกรรมในด้านอื่นๆ เช่น การดูแลสุขภาพทั่วไป การตอบสนอง/แพ้ยา และการวางแผนก่อนการมีบุตร หรือโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ โดยทางบริษัทฯได้สรรหาและคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และมีความเชี่ยวชาญในด้านการตรวจทางพันธุกรรมเพื่อให้ได้ผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้รับบริการ

บริษัทฯ ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงเพื่อการรักษาโรคมะเร็ง แต่เรายังให้ความสำคัญกับการตรวจคัดกรอง และป้องกันสุขภาพในด้านอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ บริษัทฯ ที่จะเป็นผู้นำในการจัดจำหน่ายรวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์ และสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยและทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

มีข้อสงสัย? เราพร้อมให้คำปรึกษา

มีข้อสงสัย?
เราพร้อมให้คำปรึกษา