Biz

Genetic Test for

Cancer Screening

STANDARD PLUS
ชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนแบบ germline mutations หรือ การกลายพันธุ์ของ ยีนที่ถูกถ่ายทอดโดยตรงมาจากพันธุกรรม จำนวนทั้งหมด 50 ยีน รวมกับตรวจการกลายพันธุ์ ของยีน BRCA 1 และ BRCA 2 ครอบคลุมมะเร็งมากกว่า 20 ชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น
นัดขอคำปรึกษา
View Genes List
ชุดตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนแบบ germline mutations หรือ การกลายพันธุ์ของ ยีนที่ถูกถ่ายทอดโดยตรงมาจากพันธุกรรม จำนวนทั้งหมด 50 ยีน รวมกับตรวจการกลายพันธุ์ ของยีน BRCA 1 และ BRCA 2 ครอบคลุมมะเร็งมากกว่า 20 ชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งต่อมลูกหมาก เป็นต้น
นัดขอคำปรึกษา
View Genes List